Overview

De functie van Procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (1 fte) komt binnenkort vacant.

Omgeving:

Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit de autonome Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). De Openbaar Ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.

Functie en Organisatie:

Het Openbaar Ministerie heeft een nadrukkelijke rol als het gaat over het primaire proces, de interne en externe kwaliteit en innovatie van de rechtshandhaving. Bovenal is de Procureur-generaal de verbindende en stuwende kracht van en voor het Openbaar Ministerie. Het maken van de interne verbinding in de breedste zin van het woord, maar ook nadrukkelijk met de samenlevingen. Daarnaast heeft de Procureur-generaal verbinding en afstemming met de diverse ministeries in de Landen, het Openbaar Ministerie Aruba en het Openbaar Ministerie van Nederland.

Het Parket van de Procureur-generaal bestaat uit verschillende onderdelen, te weten het bureau Advocaat-generaal, beleid en strategie, bedrijfsvoering en het regionaal werkende Ondermijningsteam. De Procureur-generaal is eindverantwoordelijke en legt verantwoording af aan de Ministers van Justitie (& Veiligheid) van de drie Landen. Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben alle drie een afzonderlijk parket in eerste aanleg onder leiding van een Hoofdofficier van justitie.

Bovenal is de Procureur-generaal een bruggenbouwer en zet samen met de organisatie en ketenpartners de reeds ingezette koers ten aanzien van criminaliteitsbestrijding voort en breidt deze verder uit. Belangrijke thema’s hierbij zijn de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, high impact criminaliteit, veel voorkomende criminaliteit, de aanpak van ambtelijke corruptie, de verdere professionalisering van de strafrechtketen en de doorontwikkeling van de interne organisatie. Standplaats is Curaçao, maar van de kandidaat wordt verwacht dat deze periodiek naar Sint Maarten en Caribisch Nederland reist.

Functie-eisen:

De kandidaat voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn om te kunnen worden benoemd. De kandidaat bezit ruime en voor de functie relevante ervaring als leidinggevende, bij voorkeur als lid van het Openbaar Ministerie in het Koninkrijk. De kandidaat heeft een duidelijk beeld van de Openbare Ministeries in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De kandidaat heeft ervaring met het maken van strategische doelstellingen en strategisch beleid op het gebied van rechtshandhaving. De kandidaat heeft ervaring met diverse culturen en diversiteit. Hierbij is inzicht in interculturele verhoudingen binnen het Koninkrijk essentieel. De kandidaat is in staat snel te schakelen in de staatkundige dynamiek van de verschillende Landen en heeft ervaring met of aantoonbare belangstelling voor de bestuurlijke context binnen het gehele Koninkrijk.

Overige vereisten:

 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed;
 • Bereidheid om kennis van de Papiamentse taal op te doen;
 • Ervaring met criminaliteitsbestrijding;
 • Brede kennis van voor de functie relevante wet- en regelgeving:
 • Heeft inzicht in en aandacht voor de OM-organisatie, strategische doelstellingen, de P&C cyclus en beleid, personeels- en financieel-economische zaken, de werk processen en kwaliteitsnormen, en in de organisatie en processen bij de ketenpartners;
 • Ruime ervaring in politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen en de toepassing in lokale of landelijke politiek-bestuurlijke prioriteiten in het opsporings- en vervolgingsbeleid;
 • Is in staat om beleid op het gebied van opsporing en veiligheid te borgen en te vertalen naar adequate uitvoering
 • Heeft visie en strategie (kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk, zich concentreren op hoofdlijnen en op de lange termijn);
 • Fungeert als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, is duidelijk zichtbaar, heeft overzicht en regie en wekt zowel intern als extern vertrouwen op;
 • Vervult consequent een voorbeeldrol; • Inspireert en enthousiasmeert medewerkers om vastgestelde doelen en resultaten te behalen;
 • Beschikt over de nodige stevigheid en lef door standpunten in te nemen en acties te ondernemen op basis van kennis en ervaring;
 • Is besluitvaardig en neemt beslissingen zonder deze onnodig uit te stellen;
 • Is bovenal integer en vervult hierin een voorbeeld functie.

Competenties en stijl:

De volgende competenties en stijlen zijn van belang:

 • De kandidaat is een ervaren people manager en is in staat om de verbinding tussen de verschillende organisatieonderdelen te versterken en de Caribische OM organisatie verder te professionaliseren;
 • De kandidaat heeft ervaring met het werken in een complexe politiek bestuurlijke omgeving;
 • Beschikt over bestuurlijke sensitiviteit (onderkent situaties met een groot politiek-bestuurlijk afbreukrisico en voorkomt schade door tijdig ingrijpen;
 • gebruikt informatie uit het netwerk op de juiste wijze om beleidsdoelstellingen te bereiken);
 • Delegeren (kan bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een duidelijke manier toedelen aan de juiste medewerkers);
 • Omgevingsbewustzijn (is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ten behoeve van de eigen functie en organisatie)

De procedure:

Kandidaten die interesse hebben voor deze functie kunnen hun kandidatuur, inclusief C.V., indienen bij de afdeling HRM van het Openbaar Ministerie via [email protected]. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd met een afvaardiging van het Openbaar Ministerie en leden van de Gemeenschappelijk Hof van Justitie en met de Ministers van Justitie van de Landen. Daarnaast kunnen een medische keuring, assessment en referentieonderzoek deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de heer Roger Bos, Procureur-generaal, via telefoonnummer (+599) 9 434 21 50.