Overview

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het land. In het bijzonder is het ministerie van Justitie op zoek naar een:

Sectiehoofd Human Resource Planning Organisatieonderdeel: Stafbureau

Functienaam: Sectiehoofd B

Omgeving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een ministerie, afdeling, dienst of sectie van Sint Maarten. Binnen de functie kunnen één of meer van de onderstaande werkzaamheden verricht worden. Geeft leiding aan medewerkers tot en met HBO-niveau.

Resultaatgebieden

Leiding aan de sectie
1. Draagt zorg voor de planning en coördinatie van de praktisch-theoretische uitvoering, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht) op het gebied van personeelsbeleid;

2. Bevordert de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de sectiewerkzaamheden;
3. Voert het dagelijks personeelsmanagement, initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht
medewerkers vakinhoudelijk op het gebied van personeelsbeleid en personeelsmanagement;
4. Draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de sectie, met een sterk accent op personele en financiële taken;
5. Stelt op basis van het afdelings- of dienstplan de jaarlijkse personeelsplanning en begroting op en geeft prioriteiten aan, verstrekt periodieke rapportages aan de secretaris-generaal.

Coördinatie van de human resource beleidsprocessen en/of beleidsuitvoering en adviezen op afgebakend deel van een beleidsterrein van een afdeling of dienst

6. Levert substantiële bijdragen aan het opstellen van richtinggevende (meer)jaarlijkse beleidsplannen en het doen van beleidsmatige voorstellen;
7. Volgt actief en analyseert voor het werkterrein relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het human resource betreffende beleidsterrein en beziet de daaruit voortvloeiende consequenties voor de sectie op de middellange termijn;
8. Stelt beleidsnota’s, projectvoorstellen en -plannen, procesbeschrijvingen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwikkeling en de implementatie daarvan en adviseert over inhoudelijk bijzondere,
publieksgevoelige of complexe vraagstukken;
9. Levert een bijdrage aan het op/bijstellen van de organisatieverordening of -besluiten;
10. Informeertenadviseerthethoofdoverdestandvanzakenmetbetrekkingtot beleidsdossiers;
11. Zet op, begeleidt en stuurt aan, inhoudelijk onderzoek naar ontwikkeling en in het aandachtsgebied en doet beleidsvoorstellen en begeleidt van door externen uitgevoerde onderzoeken;
12. Draagt zorg voor de evaluatie van de effecten van het beleid of de uitvoering, signaleert aandachts- en knelpunten en geeft alternatieven, scenario’s en oplossingen aan, rapporteert inhoudelijk aan het hoofd;
13. Dient verzoekschriften in en voert (complexe) procedures voor de rechtbank;
14. Zit omvangrijke beleidsprojecten voor of neemt er deel aan;
15. Neemt deel aan het afdelings- of dienstoverleg en adviseert van uit de eigen deskundigheid over actuele vraagstukken.

Speelruimte

– Het sectiehoofd B neemt beslissingen bij het leiding geven aan dit segment van de sectie, bij het leveren van substantiële bijdragen aan het opstellen van richtinggevende meerjaren beleidsplannen, bij het voeren van (complexe) procedures voor de rechtbank en over de wijze van afstemming met betrekking tot in te nemen standpunten in externe overleggremia;
– het afdelings- of dienstplan, beleid en wet- en regelgeving vormen het kader;
– het sectiehoofd B legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft het leiding geven aan de sectie en de coördinatie van de beleidsprocessen en/of beleidsuitvoering en de bruikbaarheid van de
adviezen op afgebakend deel van een beleidsterrein van een afdeling of dienst.

Kennis en vaardigheden

– Brede theoretische kennis van het beleidsterrein van de afdeling of dienst waarbinnen de sectie
functioneert en diepgaande kennis van het eigen beleidsterrein;
– Kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid en van het functioneren van
het bedrijfsleven;
– Vaardigheid in het leiding geven en het adviseren;
– Vaardigheid in het richting geven aan (inter)eilandelijke en nationale project- en werkgroepen en in het
resultaatgericht onderhandelen;
– Vaardigheid om beleidsadviezen en -standpunten uit te dragen in (inter)nationaal verband.

Contacten

– Met andere sectie-, afdelings- en/of diensthoofden over lange termijn ontwikkelingen, vraagstukken en knelpunten om te adviseren over oplossingsrichtingen;
– Met (inter)eilandelijke en (inter)nationale commissies en overlegstructuren over beleidsstandpunten
tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid geïmplementeerd te krijgen en draagvlak te
verwerven;
– Met vertegenwoordigers van andere overheden en vakbonden over beleidsaspecten om standpunten
bekend te stellen, te verdedigen en ervoor zorg te dragen dat de sectieresultaten worden behaald.

Het aanbod

Het betreft hier in beginsel een aanstelling voor drie jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en ligt op het niveau van maximum schaal 13. Ben je woonachtig buiten Sint Maarten dan worden de met de verhuizing verband houdende kosten volgens het geldende beleid vergoed.

Sollicitanten

Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren door vóór 31 mei 2022 een brief met CV aan het Minister van Justitie te richten naar het volgende emailadres: [email protected] met vermelding van de functie.

Voor een uitgebreide functieomschrijving kunt u contact opnemen met mevrouw Lynch voornoemd, via
telefoonnummer 1-721-542-0007/542-0065 of per email.